Toitlustustasu ja koolituskulu arvestamine ja tasumine.

1. Lapsevanem osaleb lasteaias lapse toitlustamise kulude ning lasteaia majandamiskulude, personali
töötasu ja õppevahendite kulude(edaspidi koolituskulu) katmises.
2. Lapse toitlustamistasu arvestamise aluseks on kohaloleku tabelisse kantud päevade ja toidukordade arv.
3. Lapse toidupäeva maksumuse kinnitab lasteaia hoolekogu.
( hoolekogu otsusega 01.11.2012 toidupäeva piirmäär 1.60 eur.)
Söögikorra maksumus moodustab
hommikusöögi korral 25%, lõunasöögi korral 50% ning oote korral 25% toidupäeva maksumusest.
4. Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja õppevahendite kuludes lapsevanemate poolt kaetava
osa suuruse lapse kohta kinnitab Sõmeru Vallavolikogu.
5. Vanema osa määraks on 18 (kaheksateist) eurot kuus ühe lapse kohta. ( Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine , Vallavolikogu  27.04.2016 määrus nr 49).
6. Lapse puuduma jäämisest anda teada rühma õpetajale mobiilile või lasteaia telefonile helistades.
Teavitades lapse puuduma jäämisest hommikul enne 8.45, märgitakse laps puuduma samast päevast
(läheb kirja ainult hommikusöök), hilisemal teavitamisel järgmisest päevast.
Lapse taas tulekust lasteaeda anda teada hiljemalt eelmise tööpäeva kella 17.00 rühma õpetajale
mobiilile või lasteaia telefonile helistades.
7. Lapse toitlustamistasu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad või toidukorrad, kui laps
puudub lasteaiast alati ühel kindlal nädalapäeval või toidukorral lapsevanema sellekohase avalduse alusel.
8. Koolituskulude eest tasutakse Sõmeru Vallavolikogu poolt kinnitatud määrade alusel üheteistkümne (11)
kuu eest aastas.
9. Sõmeru Vallavalitsus võib sotsiaalnõuniku ettepanekul vabastada toitlustamistasu tasumisest lapsevanema
või lasteaia direktori poolt esitatud avalduse alusel, kusjuures sotsiaalnõunik teeb ettepaneku iga konkreetse
lapse toitlustamistasust vabastamise ulatuse kohta.
10.  Sõmeru Vallavolikogu määruse nr.59, 15 01 2013  “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning  sotsiaalabi andmise kord” § 8.Õppetoetused alusel määratakse lasteaia toitlustustoetus  avalduse esitanud isikule, kelle kaks või enamat last õpivad Sõmeru Lasteaias Pääsusilm.